1. Strona Główna
  2. O nas
  3. Statut
  4. Do pobrania
  5. Linki
  6. Galeria
  7. Kontakt
  8. Mapa serwisu
  9. KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Statut MZZPZ

Statut MZZPZ

Statut Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych Firmy Synthos S. A i Spółek w Oświęcimiu ul. Chemików  1.

 

 


Statut MZZPZ firmy Synthos S.A.STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZMIANOWYCH FIRMY Synthos S. A i SPÓŁEK W OŚWIĘCIMIU U l. Chemików 1.

PARAGRAF 1

Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w ZChO , obecnie Firma Synthos S. A, powstał na wskutek niezadowolenia pracowników zmianowych z traktowania ich problemów przez pracodawcę i inne Związki Zawodowe , które są zdominowane przez reprezentantów pracowników ''dniówkowych''.

ROZDZIAŁ I

NAZWA ZWIĄZKU TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

PARAGRAF 2

1 . Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych ,
Firmy Synthos S. A i Spółek 2 . Siedzibą i terenem działania Związku jest Firma Synthos S. A w Oświęcimiu oraz jednostki gospodarcze powstałe na bazie majątku Firmy ja i inne.
3 . Nazwa i znak graficzny Związku jest wyłączną własnością Związku i podlega ochronie prawnej.
4 . Oznakami zewnętrznymi Związku są :
Sztandar Związku oraz Znak Związku ,których wzór określiło
i zatwierdziło Walne Zebranie Delegatów są to : cztery zazębiające
się strzałki w kole o kolorach , czerwony , zielony , biały , żółty na tle
błękitnym z nazwą Związku oraz logo Firmy w części środkowej .
5. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych, Firmy
Synthos S. A i Spółek używa skrótu MZZPZ

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE ZWIĄZKU

PARAGRAF 3

1 . Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych , Firmy Synthos S. A i Spółek oraz organizacje związkowe , które powstały w jednostkach gospodarczych na bazie majątku tej Firmy , są organizacjami dobrowolnymi , samorządnymi i niezależnymi .
2 . Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych , broni praw i interesów pracowników w zakresie pracy , płacy oraz warunków socjalno-bytowych .
3 . Reprezentuje swoich członków Związku oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych .
4 . Dba o ochronę interesów zdrowotnych pracowników i ich rodzin .
5 . Podejmuje działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka.
6 . Szerzy demokrację i umacnia koleżeńską solidarność w stosunkach wzajemnych .
7 . Dba o ochronę kultury i szeroko pojętej edukacji .
8 . Realizuje cele i żądania określone w niniejszym Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej , Ustawą o Związkach Zawodowych i innymi ustawami ratyfikowanymi przez Polskę i Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy .
9 . Członkiem Związku , może zostać każdy pracownik Firmy i Spółki pracujący w systemie zmianowym , tj. cztero , trzy i dwuzmianowym pozostali pracownicy zainteresowani wstąpieniem do tego Związku , a także pracownicy którzy zatrudnieni są w jednostkach gospodarczych powstałych na bazie majątku tej Firmy - emeryt , na zasiłku lub świadczeniu przedemerytalnym ,rencista - bez względu na wiek , płeć , narodowość, wyznanie, przekonania polityczne.
10 . Związek posiada osobowość prawną , może prowadzić działalność gospodarczą , nabywać prawa i zaciągać zobowiązania regulowane przepisami prawa .
Związek działa przez organy przez siebie wybrane , wskazane w niniejszym Statucie .

PARAGRAF 4

CEL I ZADANIA ZWIĄZKU

Celem Związku jest ochrona praw , godności i interesów członków międzyzakładowej organizacji związkowej oraz pracowników Firmy i Spółek działających w Firmie i poza Firmą , które powstały na bazie majątku tej Firmy.

1 . Ochrona interesów zawodowych , materialnych , socjalnych , kulturalnych oraz innych dóbr członków i ich rodzin .
2 . Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie pracy zawodowej , wynagrodzenia , warunków socjalno-bytowych , bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosunków międzyludzkich .
3 . Wpływanie na całokształt polityki gospodarczej Zakładu w celu uzyskania zysku oraz sprawiedliwego podziału .
4 . Utrzymanie i rozwijanie łączności z organizacjami w kraju i zagranicą poprzez współpracę między związkową .
5 . Partnerskie współdziałanie z Kierownictwem Firmy i Spółek oraz wszystkimi osobami zajmującymi stanowiska kierownicze .
6 . Organizowanie szkoleń związkowych celem podnoszenia wiedzy oraz przekwalifikowania zawodowe .
7 . Tworzenie funduszu w tym : strajkowego , pomocy materialnej członkom Związku , rodzinom wielodzietnym , emerytom i rencistom .
8 . Zwalczanie niegospodarności i nadużyć oraz biurokracji i przerostów administracyjnych.
9 . Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec Kierownictwa Zakładu, organów administracji państwowej i gospodarczej organizacji społecznych i samorządowych.
10. Udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy.
11. Zajmowanie stanowiska wobec Kierownictwa Firmy, Spółek czy Zakładu lub oddziału pracy w sprawach dotyczących praw i interesów pracowniczych , a w szczególności przy ustalaniu regulaminów wynagrodzenia i premiowania rozkładu czasu pracy ustalania planów urlopów oraz spraw socjalno-bytowych i kulturalnych.
12. Zajmowanie stanowiska w sprawach indywidualnych pracownika.
13. Sprawowanie kontroli nad podziałem i realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy.
14. Współuczestniczenie w działalności dla poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracownika.
15. Współdziałanie z Kierownictwem Zakładu pracy w sprawach rozwoju racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej.

PARAGRAF 5

DO OSIĄGNIĘCIA POWYŻSZYCH CELÓW I ZADAŃ ZWIĄZEK DĄŻY PRZEZ

1 . Partnerskie współdziałanie z Kierownictwem Zakładu – Firmy i Spółek oraz organizacjami społecznymi , samorządowymi i związkowymi.
2 . Kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.
3 . Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych.
4 . Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz zawieranie i podpisywanie porozumień.
5. Zawieranie i wypowiadanie Układów Zbiorowych Pracy oraz innych dokumentów np. :

zarządzeń, rozporządzeń, protokołów dodatkowych w Firmie i Spółkach, które wynikają ze stosunku pracy.

PARAGRAF 6

W razie sporu zbiorowego , Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku lub innych form protestu z zachowaniem Ustawy o Związkach Zawodowych.
Związek może podjąć się obrony indywidualnej praw pracowniczych nie zrzeszonych w Związku na zasadach określonych przez członków Związku (Zarządu) jeśli pracownik zgłosi się o taką pomoc

PARAGRAF 7

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych zrzesza w swoich szeregach pracowników Firmy oraz Spółek z terenu Firmy i poza Firmą.

PARAGRAF 8

Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest organizacja związkowa zrzeszająca co najmniej 5 pracowników wszystkich zawodów, zatrudnionych w danym Zakładzie pracy.

PARAGRAF 9

Międzyzakładowa organizacja związkowa tworzy niższe ogniwa , a w szczególności :

1. Organizacje związkowe wydziałowe (oddziałowe) w Spółkach.
2. Grupy związkowe.

PARAGRAF 10

Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi Związkami Zawodowymi , jeśli Statuty i działalność tych Związków odpowiadają podstawowym zasadom określonym w niniejszym Statucie.

PARAGRAF 11

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyborów.

1 . Wybory odbywają się na następujących zasadach :
a) kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniu dokonującym wyboru ;
b) nie ogranicza się liczby kandydatów ;
c) głosuje się na poszczególnych kandydatów ;
d) głosowanie jest tajne ;
e) wybory są ważne , gdy bierze w nich udział co najmniej połowa liczby członków lub delegatów ;
f) przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracow- ników Zmianowych , Firmy Synthos S. A i Spółek wybiera bezpośrednio Walne Zebranie Delegatów.
l) przewodniczącego w Wydziale, Oddziale w Firmie i w Spółkach wybierają członkowie Związku w danej komórce organizacyjnej.
g) funkcji związkowych nie można łączyć w zakładach pracy ze stanowiskiem Kierownika Zakładu pracy , jego zastępcy, głównego księgowego , radcy prawnego , kierownika wydziału, oddziału i ich zastępców w zakładach wielo- wydziałowych a w spółdzielniach i w spółkach z członkostwem w Zarządzie, z kierowniczym stanowiskiem czy funkcją w instancjach politycznych organizacji ;
h) władze związkowe pochodzą z wyboru i wybierane są w sposób tajny, na zasadach ustalonych w Regulaminie Wyborczym Związku
i) odwołanie członka władz związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak wybór ;
j) delegaci wybierani są na okres kadencji.
2 . Okres kadencji trwa 4 lata.

PARAGRAF 12

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. i Spółek, posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają zarządy zakładowe. Związek MZZPZ jest reprezentatywny do pracodawcy Firmy i Spółek.

PARAGRAF 13

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych reprezentowany jest przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Związku.

PARAGRAF 14

Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w imieniu Związku są :

1. Przewodniczący Związku .
2. Wiceprzewodniczący d)s ogólnych Związku
3. Wiceprzewodniczący

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

PARAGRAF 15

1 . Członkostwo Związku nabywa się z chwilą założenia pisemnej deklaracji członkostwa .
2 . Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja związkowa wydany przez Zarząd Związku

PARAGRAF 16

Członkostwo Związku ustaje wskutek :
1 . Dobrowolnego wystąpienia .
2 . Skreślenia z listy członków na skutek nie opłacania składek przez okres 3-miesięcy lub zmiany miejsca zatrudnienia .
3 . Wykluczenia ze Związku .
4 . Zgon .

PARAGRAF 17

Członek Związku ma prawo :
1 . Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku
2 . Wybierać i odwoływać członków organu Związku oraz być wybieranym do tych organów .
3 . Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych .
4 . Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz z urządzeń kulturalno-oświatowych , sportowych i innych będących w dyspozycji Związku .
5 . Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku , wnioskując o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji .
6 . Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku .
7 . Brać udział w zebraniach , podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby .
8 . Występować z wnioskami i postulatami do organów Związku 9 . Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanego przez Związek .
10. Członek Związku nabywa prawa do zasiłku statutowego po 3-miesiącach członkostwa. Ma prawo otrzymywać świadczenia statutowe , które obejmują: zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, zgonu członka Związku i Jego rodziny (ojca, matki, teścia, teściowej, współmałżonka oraz dzieci na ich utrzymaniu), oraz świadczenia dla odchodzących na emeryturę, rentę lub zasiłki i świadczenia przedemerytalne , a także zapomogi losowe .
Członkowie Związku mogą również korzystać z dofinansowań do kolonii i obozów oraz imprez K.O (wycieczki, prażone), a także ze świadczeń okoli- cznościowych, paczki dla dzieci, paczki dla chorych – w miarę posiadanych przez Związek środków finansowych.
11. Odprawa emerytalna przysługuje po co najmniej rocznej przynależności do Związku MZZPZ

PARAGRAF 18

Członek Związku obowiązany jest :
1 . Brać czynny udział w pracach Związku .
2 . Przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie .
3 . Przestrzegać zasady koleżeństwa i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowiskach pracy .

PARAGRAF 19

Za aktywną działalność związkową , członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi . Międzyzakładowy Zarząd Związku może występować o nadanie zasłużonym członkom Związku odznaczeń związkowych i państwowych.

PARAGRAF 20

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaszczającego godności członka Związku , można po wysłuchaniu zainteresowanego , udzielić upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze Związku.

PARAGRAF 21

1 . Uchwałę o skreśleniu , ukaraniu członka , a także o zatarciu kary podejmuje Międzyzakładowy Zarząd Związku w Zecie i w Spółkach.
2 . Od Uchwały w sprawie skreślenia , ukarania lub odmowy zatarcia kary , członkowi związku przysługuje odwołanie się w terminie 14 dni do Międzyzakładowego Zarządu Związku.
3 . Od Uchwały Międzyzakładowego Zarządu Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów Firmy Synthos S. A i Spółek.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

PARAGRAF 22

1 . Władzami Związku są :
a) Walne Zebranie Delegatów
b) Międzyzakładowy Zarząd Związku MZZPZ Synthos S. A i Spółek
c) Prezydium Międzyzakładowego Zarządu Związku
d) Komisja Rewizyjna
e) Oddziałowe Zebranie członków Związku
f) Oddziałowy Zarząd Związku
g) Zakładowe Zebranie Delegatów w Zecie
h) Grupa Związkowa
2 . Kadencja wszystkich szczebli związkowych trwa 4 lata.

PARAGRAF 23

Władze Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.

PARAGRAF 24

W działalności swej władze Związku kierują się zasadami demokratyzmu wzajemnego koleżeństwa i jawności.

PARAGRAF 25

1 . Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków lub delegatów.
2 . Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności , a w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji Uchwał własnych , zgłoszonych "wniosków" i "postulatów" oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.

PARAGRAF 26

1 . Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełnienia obowiązków , naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących Uchwał Związku.
2 . Odwołanie następuje w drodze Uchwały odpowiedniego organu Związku oraz Uchwały Walnego Zebrania Delegatów , bądź na wniosek organizacji związkowej , która powierzyła członkowi Zarządu - Mandat Delegata.
3 . Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

PARAGRAF 27

1 . Mandat członka organów Związku , wygasa przed upływem kadencji w przypadkach :
a) ustania członkostwa Związku ;
b) rezygnacji z Mandatu ;
c) odwołania w trybie określonym w PARAGRAFIE 20 Statutu ;
d) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji.
2 . W razie zmniejszenia się liczby członków organu związkowego do stanu poniżej 50% składu , przeprowadza się wybory uzupełniające organu Związku.
3 . W przypadku wygaśnięcia Mandatu członka organów Związku, powołuje się kolejnych kandydatów , którzy otrzymali w ostatnich wyborach minimum 50% składu plus 1 oddany głos.

PARAGRAF 28

1 . Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2 . Walne Zebranie Delegatów zwołuje Międzyzakładowy Zarząd Związku .
3 . W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym - wszyscy Delegaci. W zebraniu mogą brać udział członkowie Związku nie będący delegatami z głosem doradczym.

PARAGRAF 29

1 . Walne Zebranie Delegatów :
a) ustala program działania Związku .
b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej.
c) uchwala Statut i zmiany do Statutu Związku
d) ustala strukturę organizacyjną Związku .
e) ustala skład liczebny Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym przewodniczącego i członków Międzyzakładowego Zarządu Związku oraz Komisję Rewizyjną.
f) określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej Związku oraz ustala wysokość składki członkowskiej.
g) rozpatruje wnioski i postulaty .
h) rozpatruje odwołania członków Związku od Uchwał Międzyzakładowego Zarządu Związku dotyczących tych członków .
i) decyduje o rozwiązaniu Związku .
j) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Międzyzakładowemu Zarządowi Związku - absolutorium .
k) uchyla Uchwały Międzyzakładowego Zarządu Związku lub niższych organów związkowych jeśli niezgodne były ze Statutem lub Uchwałami Walnego Zebrania Delegatów.

PARAGRAF 30

Na mocy Uchwały Międzyzakładowego Zarządu Związku , Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku , Międzyzakładowy Zarząd Związku zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od podjęcia "Uchwały" lub od dnia zgłoszenia wniosku do Międzyzakładowego Zarządu Związku.
Ten sam tryb postępowania dotyczy niższych szczebli Związku.

PARAGRAF 31

Międzyzakładowy Zarząd Związku
1 . Międzyzakładowy Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku , a w szczególności :
a) realizuje Uchwały Walnego Zebrania Delegatów .
b) współdziała z Kierownictwem Zakładu pracy i samorządem pracowniczym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku .
c) zwołuje Walne Zebranie Delegatów i ustala zasady wyboru delegatów. Termin Walnego Zebrania Delegatów oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku, nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad .
d) zarządza majątkiem Związku .
e) powołuje w zależności od potrzeb - sekcje , komisje i zespoły problemowe .
f) Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w ciągu miesiąca
g) przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku. h) ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku .
i) ogłasza strajk lub organizuje inne formy protestu .
j) uchwala preliminarz budżetowy Związku i zatwierdza jego wykonanie oraz decyduje o wydatkach nadzwyczajnych nie ujętych w budżecie .
k) opracowuje i uchwala Ordynację Wyborczą oraz Regulamin Wyborów.
l) składa sprawozdania ze swej działalności przed Delegatami Walnego Zebrania Sprawozdawczego i Wyborczego .
ł) nadzoruje działalność niższych organów Związku.
m) Każdy członek Zarządu Związku lub wskazany imiennie uchwałą Zarządu inny członek Związku upoważniony jest do reprezentowania Związku wobec pracodawców podanych w rozdziale 1 §2 punkt 2 albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

2 . Międzyzakładowy Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium Związku MZZPZ , spośród którego powołuje Wiceprzewodniczących Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych, Firmy Synthos S. A i Spółek wskazanych przez Przewodniczącego Związku.

PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU
1. Do zakresu uprawnień Prezydium MZZPZ należy :
a) kierowanie bieżącą działalnością Międzyzakładowego Zarządu Związku oraz reprezentowanie go na zewnątrz .
b) kierowanie bieżącą działalnością Związku w okresach między posiedze- niami Zarządu, działanie z jego upoważnienia i w jego imieniu.
c) reprezentuje Związek MZZPZ wobec Zarządu Firmy Synthos S. A i Spółek oraz organizacji zawodowych i społecznych
d) realizuje „Uchwały” Zarządu Związku oraz Walnego Zebrania Delegatów
e) podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy
f) podejmuje bieżące decyzje w zakresie realizacji budżetu Związku
g) pełni funkcję wykonawczą i inicjującą wobec Międzyzakładowego Zarządu Związku.
h) zajmuje stanowisko w sprawach nie zastrzeżonych w przepisach prawnych w Zbiorowym Układzie Pracy .
i) realizuje budżet zakładowej organizacji związkowej .
j) uchyla i zawiesza wykonanie Uchwał niższych organów Związku , podjętych nie zgodnie ze Statutem i Uchwałami wyższych organów Związku.
k) z upoważnienia Zarządu Związku przyznaje zasiłki oraz zapomogi a także udziela pomocy finansowej członkom Związku MZZPZ.

l) za realizację statutowych obowiązków Prezydium Zarządu Związku – odpowiada Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych, Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. i Spółek.

PARAGRAF 32

KOMISJA REWIZYJNA

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
1 . Kontrolowanie działalności Międzyzakładowego Zarządu Związku , grup związkowych oraz realizacji Uchwał organów związkowych , a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku .
2 . Przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów MZZPZ sprawozdań ze swej działalności .
3 . Ocena projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań ze swej działalności oraz sprawozdań z realizacji budżetów , a także przekazywanie Międzyzakładowemu Zarządowi Związku uwag i wniosków w tym zakresie .
4 . W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku , Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Międzyzakładowy Zarząd Związku .
5 . Wnioskuje o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Międzyzakładowemu Zarządowi Związku.

PARAGRAF 33

1 . Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego .
2 . Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
PARAGRAF 34

1 . Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.
2 . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Międzyzakładowego Zarządu Związku .

PARAGRAF 35

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA
1 . Tworzy się zakładowe organizacje związkowe , w których skład wchodzą członkowie Związku , zatrudnieni w oddziale , wydziale, pionie w Spółkach.
2 . Najwyższą władzą związkową Zakładowej Organizacji Związkowej jest ogólne zebranie członków Związku .
3 . Ogólne zebranie członków oddziałowej organizacji związkowej wybiera oddziałowy Zarząd Związku , przewodniczącego i delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w głosowaniu tajnym. Ilość członków Zakładowego Zarządu ustala Międzyzakładowy Zarząd Związku.

PARAGRAF 36

ZAKŁADOWY ZARZĄD ZWIĄZKU
1 . Zakładowy Zarząd Związku realizuje własny program oraz Uchwały i zadania określone przez Międzyzakładowy Zarząd Związku oraz Walne Zebranie Delegatów .
2 . Na pierwszym posiedzeniu Zakładowy Zarząd Związku dokonuje podziału zadań spośród wybranych członków .
3 . Do zadań Zakładowego Zarządu Związku należy w szczególności reprezentowanie interesów członków Zakładowej Organizacji Związkowej we wszystkich sprawach wobec administracji gospodarczej Pionu oraz Międzyzakładowego Zarządu Związku .
4 . Wcielenie w życie Uchwał nadrzędnych organów Związku .
5 . Interwencja w sprawach skarg i postulatów pracowniczych .
6 . Kontrola nad przestrzeganiem przez Kierownictwo Spółek , Pionu przepisów Kodeksu Pracy , postanowień Układów Zbiorowych i Regulaminów Pracy , współpracować w tym zakresie z SIP.
7 . Kontrolę nad prawidłowym stosowaniem norm pracy i płacy .
8 . Troszczenie się o stałą poprawę warunków bezpieczeństwa pracy i zaspakajanie potrzeb socjalno-bytowych i kulturalno- -oświatowych pracowników . Należy w tym zakresie współpracować z SIP.
9 . Koordynuje działalność grup związkowych i kieruje nimi .
10. Zajmuje stanowisko w sprawach pracowniczych wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w Kodeksie Pracy do wyłącznej kompetencji Międzyzakładowego Zarządu Związku .
11. Wnioskuje i opiniuje do Prezydium Międzyzakładowego Zarządu Związku o pomoc finansowa dla swoich członków Związku .v 12 . Wyraża stanowisko w sprawach przeszeregowań , wynagrodzeń , premii , odznaczeń , awansów itp.
13 . Realizuje zadania we współdziałaniu z aktywem grup związkowych .
14 . Wspólnie ze Społecznym Inspektorem Pracy dba o bezpieczeństwo BHP oraz higieniczne warunki pracy .
15 . Zwołuje raz w roku ogólne zebranie członków lub Zebranie Delegatów celem złożenia sprawozdania ze swej działalności przed swoimi członkami . Sprawozdanie to , Zakładowy Zarząd przesyła do Międzyzakładowego Zarządu Związku .
16 . Międzyzakładowy Zarząd Związku systematycznie organizuje swoje posiedzenia w zależności od potrzeb.
17 . Kieruje Oddziałową Inspekcją Pracy.

PARAGRAF 37

GRUPA ZWIĄZKOWA

1 . Grupa Związkowa jest podstawowym ogniwem związkowej organizacji.
2 . Na jej czele stoi grupowy związkowy - wybierany w sposób tajny przez grupę związkową .
3 . Grupowy związek reprezentuje interesy grupy związkowej wobec bezpośredniego Kierownictwa i Działu pod kierunkiem Międzyzakładowego Zarządu Związku , realizując podstawowe zadania Związku , a w szczególności :
a) kieruje całokształtem działalności grupy związkowej przy współudziale aktywu związkowego grupy ;
b) kontroluje przestrzeganie postanowień Układu Zbiorowego i Kodeksu Pracy przez kierownika , mistrza , brygadzistę ;
c) opiniuje wnioski we wszystkich sprawach dotyczących pracowników swej grupy , a w szczególności przeszeregowań wynagrodzenia , premiowania , odznaczeń , awansó
w itp.;
d) organizuje okresowe zebrania grupy związkowej ; e) troszczy się o stałą poprawę bezpieczeństwa warunków pracy , współpracuje w tym zakresie z SIP .

PARAGRAF 38

Walne Zebranie Delegatów wybiera w głosowaniu tajnym , Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych , Firmy Synthos S. A. i Spółek.
Walne Zebranie Delegatów wybiera w głosowaniu tajnym, Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych, Firmy Synthos S. A i Spółek oraz Komisję Rewizyjną.

PARAGRAF 39

Ilość członków Zarządu i Prezydium, a także Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych ustala Walne Zebranie Delegatów , w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

PARAGRAF 40

1. Majątek Związku powstaje :
a) ze składek członkowskich ;
b) z dotacji , darowizn i zapisów ;
c) z dochodu organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej ;
d) z działalności gospodarczej , prowadzonej przez Związek Zawodowy , który służy do realizacji zadań statutowych , który nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Związku w formie nagrody .

PARAGRAF 41

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Walne Zebranie Delegatów ustaliło składki członkowskie w wysokości :
od 0,5% - 1% wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika , emeryta , rencisty lub dla osoby pobierającej świadczenia lub zasiłek przedemerytalny.

PARAGRAF 42

Majątek Związku służy do realizacji i finansowania działalności statutowej Związku

PARAGRAF 43

Działalność Międzyzakładowego Zarządu Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

PARAGRAF 44

Sprawozdanie Międzyzakładowego Zarządu Związku z wykonania budżetu , zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ VI

SPORY ZBIOROWE

PARAGRAF 45

W razie sporu zbiorowego , Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku. Strajk traktuje się jako środek ostateczny .

PARAGRAF 46

Spory z pracodawcą lub administracją państwową winny być rozpatrywane w drodze negocjacji , a gdy nie da to rezultatów Związek może podjąć akcję protestacyjną do strajku włącznie .

PARAGRAF 47

1 . Strajk może być strajkiem ostrzegawczym lub strajkiem właściwym :
a) w przypadku gdy okoliczności na to zezwalają strajk właściwy należy poprzedzić strajkiem ostrzegawczym ;
b) strajk właściwy trwa do chwili gdy odpowiednie władze ogłoszą jego zakończenie .Zakończenie strajku może być przedmiotem porozumienia z pracodawcą lub władzami państwowymi .
2 . Jeżeli przyczyną strajku jest konflikt w jednym zakładzie pracy , strajk może być ogłoszony tylko na wniosek uchwalony przez bezwzględną większość członków organizacji zakładowej Związku .
3 . W przypadku gdy przyczyną strajku są okoliczności inne niż wymienione w ust. 2 decyzje o jego podjęciu podejmuje Międzyzakładowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych lub Zarząd organizacji regionalnej .
4 . Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwienie im tą drogą podjęcia stosownej decyzji , upoważnia załogę zakładów do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej .
5 . Decyzję o podjęciu strajku o zasięgu ponad regionalnym podejmuje Komisja Krajowa .
6 . W przypadku gdy ogłoszenie strajku w jednym zakładzie nie przyniesie rezultatu , władze związkowe , krajowe lub regionalne mogą ogłosić strajk solidarnościowy .

PARAGRAF 48

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do pracowników zakładów , które z uwagi na pełnione funkcje nie mogą strajkować . Dla poparcia ich żądań może być ogłoszony strajk solidarnościowy .

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PARAGRAF 49

Okres przynależności do innych Związków Zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego Związku .

PARAGRAF 50

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów , podjęte większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów .

PARAGRAF 51

Tę samą funkcję etatową w organach Związku można pełnić przez dwie następne po sobie kadencje.

PARAGRAF 52

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów dotyczy wyłącznie sprawy dla której zostało zwołane .
W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Związku w rozumieniu PARAGRAFU 27 obowiązki Przewodniczącego Międzyzakładowego Zarządu Związku zostaną powierzone Wiceprzewodniczącemu Uchwałą Międzyzakładowego Zarządu Związku .
Uchwała obowiązuje do Walnego Zebrania Delegatów .

PARAGRAF 53

Za realizację statutowych obowiązków Prezydium Międzyzakładowego Zarządu Związku odpowiada Przewodniczący Międzyzakładowego Zarządu Związku .
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni : Przewodniczący Związku i Wiceprzewodniczący Związku .
Do składania oświadczeń woli wymagane jest łącznie działania dwóch osób . Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek tzn . Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Zarządu Związku .

PARAGRAF 54

Rozwiązanie Związku może nastąpić Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów podjęte większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

PARAGRAF 55

1 . Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Delegatów .
2 . Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie , które składa się w Sądzie .

PARAGRAF 56

1 . Interpretacja postanowień niniejszego Statutu , należy do Międzyzakładowego Zarządu Związku .
2 . W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem , rozstrzyga Walne Zebranie Delegatów .

PARAGRAF 57

Po wygaśnięciu kadencji , etatowi członkowie Związku , zobowiązani są do powrotu na poprzednie miejsce pracy lub równorzędne .

Pliki do pobrania:

Statut_MZZPZ_firmy_Synthos.pdf (Rozmiar: 283696 bajtów)
WycieczkaMiędzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych Synthos SA i Spółek organizuje 6 dniową wycieczkę do: RZYMU/Wenecja, Florencja
Interhead.pl