1. Strona Główna
 2. O nas
 3. Statut
 4. Do pobrania
 5. Linki
 6. Galeria
 7. Kontakt
 8. Mapa serwisu
 9. KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Statut MZZPZ

Statut MZZPZ

Statut Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych Firmy Synthos S. A i Spółek w Oświęcimiu ul. Chemików  1.

 

 


Statut MZZPZ firmy Synthos S.A.
Międzyzakładowy Związek  Zawodowy Pracowników Zmianowych
Firmy  Chemicznej „Synthos” S.A. i Spółek

STATUT

 
Statut Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych Firmy Synthos S. A i Spółek w Oświęcimiu ul. Chemików  1.PARAGRAF  1

Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w  ZChO  , obecnie Firma Synthos S. A, powstał na wskutek niezadowolenia pracowników zmianowych z traktowania ich problemów przez pracodawcę i inne Związki Zawodowe , które są zdominowane przez reprezentantów pracowników ''dniówkowych''.

ROZDZIAŁ  I

NAZWA  ZWIĄZKU  TEREN  DZIAŁANIA  I  SIEDZIBA

PARAGRAF 2
 1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych, Frmy Synthos S. A i Spółek
 2. Siedzibą i terenem działania Związku jest Firma Synthos S. A w Oświęcimiu oraz jednostki gospodarcze powstałe na bazie majątku Firmy ja i inne.
 3. Nazwa i znak graficzny Związku jest wyłączną własnością Związku i podlega ochronie prawnej.
 4. Oznakami zewnętrznymi Związku są: Sztandar Związku oraz Znak Związku ,których wzór określiło i zatwierdziło Walne Zebranie Delegatów są to : cztery zazębiające się strzałki w kole o kolorach, czerwony, zielony, biały , żółty na tle błękitnym z nazwą Związku oraz logo Firmy w części środkowej .
 5. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych, Firmy Synthos S. A i Spółek używa skrótu  MZZPZ
ROZDZIAŁ  II

POSTANOWIENIA OGÓLNE ZWIĄZKU

PARAGRAF 3
 1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych, Firmy Synthos S. A i Spółek oraz organizacje związkowe, które powstały w jednostkach gospodarczych na bazie majątku tej Firmy, są organizacjami dobrowolnymi , samorządnymi i niezależnymi.
 2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych , broni praw i interesów pracowników w zakresie pracy , płacy oraz warunków socjalno-bytowych .
 3. Reprezentuje swoich członków Związku oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych .
 4. Dba o ochronę interesów zdrowotnych pracowników i ich rodzin .
 5. Podejmuje działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka.
 6. Szerzy demokrację i umacnia koleżeńską solidarność w stosunkach wzajemnych .
 7. Dba o ochronę kultury i szeroko pojętej edukacji .
 8. Realizuje cele i żądania określone w niniejszym Statucie zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej , Ustawą o Związkach Zawodowych i innymi ustawami ratyfikowanymi przez Polskę i Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy .
 9. Członkiem Związku , może zostać każdy pracownik Firmy i Spółki pracujący w systemie zmianowym, tj. cztero, trzy i dwuzmianowym pozostali pracownicy zainteresowani wstąpieniem do tego Związku, a także pracownicy którzy zatrudnieni są w jednostkach gospodarczych powstałych na bazie  majątku tej Firmy - emeryt, na zasiłku lub  świadczeniu przedemerytalnym ,rencista - bez względu na wiek, płeć,  narodowość, wyznanie,  przekonania polityczne.
 10. Związek posiada osobowość prawną , może prowadzić działalność gospodarczą , nabywać prawa i zaciągać zobowiązania regulowane przepisami prawa. Związek działa przez organy przez siebie wybrane, wskazane w niniejszym Statucie.

PARAGRAF 4

CEL I ZADANIA ZWIĄZKU

Celem Związku jest ochrona praw , godności i interesów członków międzyzakładowej  organizacji związkowej oraz pracowników  Firmy i Spółek działających w Firmie i poza Firmą , które powstały na bazie majątku tej Firmy.
 1. Ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych, kulturalnych oraz innych dóbr członków i ich rodzin.
 2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosunków międzyludzkich.
 3. Wpływanie na całokształt polityki gospodarczej Zakładu w celu uzyskania zysku oraz sprawiedliwego podziału.
 4. Utrzymanie i rozwijanie łączności z organizacjami w kraju i zagranicą poprzez współpracę między związkową.
 5. Partnerskie współdziałanie z Kierownictwem Firmy  i  Spółek  oraz wszystkimi osobami  zajmującymi stanowiska kierownicze.
 6. Organizowanie szkoleń związkowych celem podnoszenia wiedzy oraz przekwalifikowania zawodowe.
 7. Tworzenie funduszu w tym : strajkowego , pomocy materialnej członkom Związku, rodzinom wielodzietnym, emerytom i rencistom.
 8. Zwalczanie niegospodarności i nadużyć oraz biurokracji i przerostów administracyjnych.
 9. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec Kierownictwa Zakładu, organów administracji państwowej i gospodarczej organizacji społecznych i samorządowych.
 10. Udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy.
 11. Zajmowanie stanowiska wobec Kierownictwa Firmy, Spółek czy Zakładu lub oddziału pracy w sprawach dotyczących praw i interesów pracowniczych , a w szczególności przy ustalaniu regulaminów wynagrodzenia i premiowania rozkładu czasu pracy ustalania planów urlopów oraz spraw socjalno-bytowych i kulturalnych.
 12. Zajmowanie stanowiska w sprawach indywidualnych pracownika.
 13. Sprawowanie kontroli nad podziałem i realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy.
 14. Współuczestniczenie w działalności dla poprawy opieki  lekarskiej i ochrony zdrowia pracownika.
 15. Współdziałanie z Kierownictwem Zakładu pracy w sprawach rozwoju racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej.
PARAGRAF 5

DO OSIĄGNIĘCIA POWYŻSZYCH CELÓW I ZADAŃ ZWIĄZEK DĄŻY PRZEZ

 1. Partnerskie współdziałanie z Kierownictwem Zakładu – Firmy i Spółek oraz organizacjami społecznymi , samorządowymi i związkowymi.
 2. Kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.
 3. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych.
 4. Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz zawieranie i podpisywanie porozumień.                              
 5. Zawieranie   i  wypowiadanie  Układów  Zbiorowych  Pracy  oraz innych dokumentów  np.: zarządzeń,  rozporządzeń,  protokołów dodatkowych w Firmie i Spółkach, które wynikają ze stosunku pracy.                   
PARAGRAF 6

W razie sporu zbiorowego , Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku lub innych form protestu z zachowaniem Ustawy o Związkach Zawodowych.
Związek może podjąć się obrony indywidualnej praw pracowniczych nie zrzeszonych w Związku na zasadach określonych przez członków Związku (Zarządu) jeśli pracownik zgłosi się o taką pomoc

PARAGRAF 7

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych zrzesza w swoich szeregach pracowników Firmy oraz Spółek z terenu Firmy i poza Firmą.

PARAGRAF 8

Podstawową  jednostką organizacyjną Związku jest organizacja związkowa zrzeszająca co najmniej 5 pracowników wszystkich zawodów, zatrudnionych w danym Zakładzie pracy.

PARAGRAF 9

Międzyzakładowa organizacja związkowa tworzy niższe ogniwa , a w szczególności :
 1. Organizacje  związkowe wydziałowe (oddziałowe)  w Spółkach.
 2. Grupy związkowe.
PARAGRAF 10

Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi Związkami Zawodowymi , jeśli Statuty i działalność tych Związków odpowiadają podstawowym zasadom określonym w niniejszym Statucie.

PARAGRAF 11

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyborów.
 1. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
  a) kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniu dokonującym wyboru;
  b) nie ogranicza się liczby kandydatów ;
  c) głosuje się na poszczególnych kandydatów ;
  d) głosowanie jest tajne ;
  e) wybory są ważne , gdy bierze w nich udział co najmniej połowa liczby członków lub delegatów ;
  f) przewodniczącego   Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych , Firmy Synthos S. A i Spółek  wybiera bezpośrednio  Walne  Zebranie  Delegatów.
  l)    przewodniczącego w Wydziale, Oddziale w Firmie i w Spółkach wybierają członkowie Związku w danej komórce organizacyjnej.
  g) funkcji związkowych nie można łączyć w zakładach pracy ze stanowiskiem Kierownika Zakładu pracy , jego zastępcy, głównego księgowego , radcy prawnego , kierownika wydziału, oddziału i ich zastępców w zakładach wielo- wydziałowych a w spółdzielniach i w spółkach z członkostwem w Zarządzie, z kierowniczym stanowiskiem czy funkcją w instancjach politycznych organizacji ;
  h) władze związkowe pochodzą z wyboru i wybierane są w sposób  tajny, na zasadach ustalonych w Regulaminie Wyborczym Związku
  i) odwołanie członka władz związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak wybór ;
  j)  delegaci wybierani są na okres kadencji.
 2. Okres kadencji trwa 4 lata.
PARAGRAF 12

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych Firmy Chemicznej „Dwory” S.A.  i Spółek, posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają zarządy zakładowe.
Związek MZZPZ  jest reprezentatywny  do pracodawcy Firmy i Spółek.

PARAGRAF 13

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych  reprezentowany jest przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Związku.

PARAGRAF 14

Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w imieniu Związku są :
 1. Przewodniczący Związku .
 2. Wiceprzewodniczący  d)s ogólnych Związku
 3. Wiceprzewodniczący
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

PARAGRAF 15
 1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą założenia pisemnej deklaracji członkostwa .
 2. Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja związkowa wydany przez Zarząd Związku
PARAGRAF 16
Członkostwo Związku ustaje wskutek :
 1. Dobrowolnego wystąpienia .
 2. Skreślenia z listy członków na skutek nie opłacania składek przez okres 3-miesięcy lub zmiany miejsca zatrudnienia .
 3. Wykluczenia ze Związku.
 4. Zgon.
PARAGRAF 17

Członek Związku ma prawo:
 1. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku
 2. Wybierać i odwoływać członków organu Związku oraz być wybieranym do tych organów.
 3. Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku  w ochronie swych praw i interesów pracowniczych.
 4. Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz z urządzeń kulturalno-oświatowych , sportowych i innych będących w dyspozycji Związku.
 5. Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku , wnioskując o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji.
 6. Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku.
 7. Brać udział w zebraniach , podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.
 8. Występować z wnioskami i postulatami do organów Związku
 9. Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanego przez Związek.
 10. Członek Związku nabywa prawa do zasiłku statutowego po 3-miesiącach członkostwa. Ma prawo otrzymywać świadczenia statutowe, które obejmują:  zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, zgonu członka Związku i Jego rodziny (ojca, matki, teścia, teściowej, współmałżonka oraz dzieci na ich utrzymaniu), oraz  świadczenia dla odchodzących na emeryturę, rentę lub zasiłki i świadczenia przedemerytalne , a także zapomogi losowe. Członkowie Związku mogą również korzystać z dofinansowań do kolonii i obozów oraz imprez K.O (wycieczki, prażone), a także ze świadczeń okolicznościowych, paczki dla dzieci, paczki dla chorych – w miarę posiadanych  przez Związek środków finansowych.
 11. Odprawa emerytalna przysługuje po co najmniej rocznej przynależności do Związku MZZPZ
PARAGRAF 18

Członek Związku obowiązany jest :
 1. Brać czynny udział w pracach Związku .
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie .
 3. Przestrzegać zasady koleżeństwa i pomocy  wzajemnej w życiu związkowym i na stanowiskach pracy .
PARAGRAF 19

Za aktywną działalność związkową , członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi.
Międzyzakładowy Zarząd Związku może występować o nadanie zasłużonym członkom Związku odznaczeń związkowych i państwowych. 

PARAGRAF 20

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaszczającego godności członka Związku , można po wysłuchaniu zainteresowanego , udzielić upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze Związku.
PARAGRAF 21
 1. Uchwałę o skreśleniu , ukaraniu członka , a także o zatarciu kary podejmuje Międzyzakładowy Zarząd Związku  w Zecie i w Spółkach.
 2. Od Uchwały w sprawie skreślenia , ukarania lub odmowy zatarcia kary , członkowi związku przysługuje odwołanie się w terminie 14 dni do Międzyzakładowego Zarządu Związku.
 3. Od Uchwały Międzyzakładowego Zarządu Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów Firmy Synthos S. A i Spółek.
ROZDZIAŁ  IV

WŁADZE  ZWIĄZKU  

PARAGRAF 22
 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zebranie Delegatów
  2. Międzyzakładowy Zarząd Związku MZZPZ  Synthos S. A i Spółek
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Prezydium Międzyzakładowego Zarządu Związku
  5. Oddziałowe Zebranie członków Związku
  6. Oddziałowy Zarząd Związku
  7. Zakładowe Zebranie Delegatów w Zecie
  8. Grupa Związkowa
 2. Kadencja wszystkich szczebli związkowych trwa 4 lata.
PARAGRAF 23

Władze Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.

PARAGRAF 24

W działalności swej władze Związku kierują się zasadami demokratyzmu wzajemnego koleżeństwa i jawności.

PARAGRAF 25
 1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej połowy ogółu członków lub delegatów.
 2. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom  Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności,  a w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji Uchwał własnych , zgłoszonych "wniosków"  i "postulatów" oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych  w interesie załogi.
PARAGRAF 26

 1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełnienia obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących Uchwał Związku.
 2. Odwołanie następuje w drodze Uchwały odpowiedniego organu Związku oraz Uchwały Walnego Zebrania Delegatów, bądź na  wniosek organizacji związkowej , która powierzyła członkowi    Zarządu - Mandat Delegata.
 3. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

PARAGRAF 27

 1. Mandat członka organów Związku , wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  1. ustania członkostwa Związku;
  2. rezygnacji z Mandatu;
  3. odwołania w trybie określonym w PARAGRAFIE 20 Statutu;
  4. niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji.
 2. W razie zmniejszenia się liczby członków organu związkowego do stanu poniżej 50% składu , przeprowadza się wybory uzupełniające organu Związku.
 3. W przypadku wygaśnięcia Mandatu członka organów Związku, powołuje się kolejnych kandydatów, którzy otrzymali w ostatnich wyborach minimum 50% składu plus 1 oddany głos.
PARAGRAF 28
 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
 2. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Międzyzakładowy Zarząd Związku .
 3. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym - wszyscy Delegaci. W zebraniu mogą brać udział członkowie Związku nie będący delegatami z głosem doradczym.
PARAGRAF 29

 1. Walne Zebranie Delegatów:
  1. ustala program działania Związku .
  2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej.
  3. uchwala Statut i zmiany do Statutu Związku
  4. ustala strukturę organizacyjną Związku.
  5. ustala skład liczebny  Zarządu, Prezydium  i Komisji Rewizyjnej. Wybiera oraz odwołuje  w głosowaniu  tajnym przewodniczącego i członków Międzyzakładowego Zarządu Związku oraz  Komisję Rewizyjną.
  6. określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej Związku oraz ustala wysokość składki członkowskiej.
  7. rozpatruje wnioski i postulaty.
  8. rozpatruje odwołania członków Związku od Uchwał Międzyzakładowego Zarządu Związku dotyczących tych członków.
  9. decyduje o rozwiązaniu Związku.
  10. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Międzyzakładowemu Zarządowi Związku - absolutorium.
  11. uchyla Uchwały Międzyzakładowego Zarządu Związku lub niższych organów związkowych jeśli niezgodne były ze Statutem lub Uchwałami Walnego Zebrania Delegatów.
PARAGRAF 30

Na mocy Uchwały Międzyzakładowego Zarządu Związku , Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku , Międzyzakładowy Zarząd Związku zobowiązany jest do
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od podjęcia "Uchwały" lub od dnia zgłoszenia wniosku do Międzyzakładowego Zarządu Związku.
Ten sam tryb postępowania dotyczy niższych szczebli Związku.

PARAGRAF  31

Międzyzakładowy  Zarząd  Związku
 1. Międzyzakładowy Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
  a) realizuje Uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
  b) współdziała z Kierownictwem Zakładu pracy i samorządem pracowniczym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku.
  c) zwołuje Walne Zebranie Delegatów i ustala zasady wyboru delegatów. Termin Walnego Zebrania Delegatów oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku, nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad.
  d) zarządza majątkiem Związku.
  e) powołuje w zależności od potrzeb - sekcje, komisje i zespoły problemowe.
  f) Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w ciągu miesiąca
  g) przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom  Związku.
  h) ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku .
  i) ogłasza strajk lub organizuje inne formy protestu .
  j)  uchwala preliminaż budżetowy Związku i zatwierdza jego wykonanie oraz decyduje o wydatkach nadzwyczajnych nie ujętych w budżecie.
  k) opracowuje i uchwala Ordynację Wyborczą  oraz Regulamin Wyborów.
  l) składa sprawozdania ze swej działalności przed Delegatami Walnego Zebrania Sprawozdawczego i Wyborczego.
  ł) nadzoruje działalność niższych organów Związku.
 2. Międzyzakładowy Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium Związku MZZPZ , spośród   którego powołuje Wiceprzewodniczących  Międzyzakładowego Związku Zawodowego            Pracowników Zmianowych, Firmy Synthos S. A i Spółek wskazanych przez Przewodniczącego Związku.
PREZYDIUM  ZARZĄDU  ZWIĄZKU
 1. Do zakresu uprawnień Prezydium MZZPZ należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Międzyzakładowego Zarządu Związku oraz reprezentowanie go na zewnątrz .
  2. kierowanie bieżącą działalnością Związku w okresach między posiedzeniami Zarządu, działanie z jego upoważnienia i w jego imieniu.
  3. reprezentuje  Związek MZZPZ wobec Zarządu Firmy Synthos S. A i Spółek oraz organizacji zawodowych i społecznych
  4. realizuje „Uchwały” Zarządu Związku oraz Walnego Zebrania Delegatów
  5. podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy
  6. podejmuje bieżące decyzje w zakresie realizacji budżetu Związku
  7. pełni  funkcję wykonawczą  i inicjującą wobec Międzyzakładowego Zarządu Związku.
  8. zajmuje  stanowisko w sprawach nie zastrzeżonych w przepisach prawnych w Zbiorowym Układzie Pracy
  9. realizuje budżet zakładowej organizacji związkowej .
  10. uchyla i zawiesza wykonanie Uchwał niższych organów Związku , podjętych  nie zgodnie  ze Statutem i Uchwałami wyższych organów Związku.
  11. z upoważnienia Zarządu Związku  przyznaje zasiłki oraz zapomogi a także udziela pomocy finansowej członkom Związku MZZPZ.
  12. za realizację statutowych obowiązków Prezydium Zarządu Związku – odpowiada Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych, Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. i Spółek.
PARAGRAF 32

KOMISJA  REWIZYJNA
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
 1. Kontrolowanie działalności Międzyzakładowego Zarządu Związku , grup związkowych oraz realizacji Uchwał organów związkowych , a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.
 2. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów MZZPZ sprawozdań ze swej działalności.
 3. Ocena projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań ze swej działalności oraz sprawozdań z realizacji budżetów , a także przekazywanie Międzyzakładowemu Zarządowi Związku uwag i wniosków w tym zakresie.
 4. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Międzyzakładowy Zarząd Związku.
 5. Wnioskuje o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Międzyzakładowemu Zarządowi Związku.
PARAGRAF 33
 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego .
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz na kwartał.            
PARAGRAF 34
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku  z  głosem  doradczym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Międzyzakładowego Zarządu Związku.
PARAGRAF 35

ZAKŁADOWA  ORGANIZACJA  ZWIĄZKOWA

 1. Tworzy się zakładowe organizacje związkowe, w którychskład wchodzą członkowie Związku , zatrudnieni w oddziale, wydziale, pionie w Spółkach.
 2. Najwyższą władzą związkową Zakładowej Organizacji Związkowej jest ogólne zebranie członków Związku.
 3. Ogólne zebranie członków oddziałowej organizacji związkowej wybiera oddziałowy Zarząd Związku , przewodniczącego i delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w głosowaniu tajnym. Ilość członków Zakładowego Zarządu ustala Międzyzakładowy Zarząd Związku.
PARAGRAF 36

          ZAKŁADOWY ZARZĄD ZWIĄZKU

 1. Zakładowy Zarząd Związku realizuje własny program oraz Uchwały i zadania określone przez Międzyzakładowy Zarząd Związku oraz Walne Zebranie Delegatów.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zakładowy Zarząd Związku dokonuje podziału zadań spośród wybranych członków.
 3. Do zadań Zakładowego Zarządu Związku należy w szczególności reprezentowanie interesów członków Zakładowej Organizacji Związkowej we wszystkich sprawach wobec administracji          gospodarczej Pionu oraz Międzyzakładowego Zarządu Związku.
 4. Wcielenie w życie Uchwał nadrzędnych organów Związku.
 5. Interwencja w sprawach skarg i postulatów pracowniczych.
 6. Kontrola nad przestrzeganiem przez Kierownictwo Spółek, Pionu przepisów Kodeksu Pracy , postanowień Układów Zbiorowych i Regulaminów Pracy , współpracować w tym zakresie z SIP.
 7. Kontrolę nad prawidłowym stosowaniem norm pracy i płacy.
 8. Troszczenie się o stałą poprawę warunków  bezpieczeństwa pracy i zaspakajanie potrzeb socjalno-bytowych i kulturalno-oświatowych pracowników. Należy w tym zakresie współpracować z SIP.
 9. Koordynuje działalność grup związkowych i kieruje nimi.
 10. Zajmuje stanowisko w sprawach pracowniczych wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w Kodeksie Pracy do wyłącznej kompetencji Międzyzakładowego Zarząd Związku.
 11. Wnioskuje i opiniuje do Prezydium Międzyzakładowego Zarządu Związku o pomoc finansowa dla swoich członków Związku.
 12. Wyraża stanowisko w sprawach przeszeregowań, wynagrodzeń, premii, odznaczeń, awansów itp.
 13. Realizuje zadania we współdziałaniu z aktywem grup związkowych.
 14. Wspólnie ze Społecznym Inspektorem Pracy dba o bezpieczeństwo BHP oraz higieniczne warunki pracy .
 15. Zwołuje raz w roku ogólne zebranie członków lub Zebranie Delegatów celem złożenia sprawozdania ze swej działalności przed swoimi członkami . Sprawozdanie to, Zakładowy Zarząd przesyła do Międzyzakładowego Zarządu Związku.
 16. Międzyzakładowy Zarząd Związku systematycznie organizuje swoje posiedzenia w zależności od potrzeb.
 17. Kieruje Oddziałową Inspekcją Pracy.
PARAGRAF 37
 
GRUPA ZWIĄZKOWA

1 .      Grupa Związkowa jest podstawowym ogniwem związkowej organizacji
2 .      Na jej czele stoi grupowy związkowy - wybierany w sposób tajny przez grupę związkową    
3 .      Grupowy związek reprezentuje interesy grupy związkowej  wobec bezpośredniego Kierownictwa i Działu pod kierunkiem Międzyzakładowego Zarządu Związku, realizując podstawowe  
          zadania  Związku , a w szczególności:
          a) kieruje całokształtem działalności grupy związkowej przy współudziale aktywu związkowego grupy;
          b) kontroluje przestrzeganie postanowień Układu Zbiorowego i Kodeksu Pracy przez kierownika , mistrza , brygadzistę;
          c) opiniuje wnioski we wszystkich sprawach dotyczących pracowników swej grupy , a w szczególności przeszeregowań wynagrodzenia , premiowania , odznaczeń , awansów itp.;
          d) organizuje okresowe zebrania grupy związkowej;
          e)  troszczy się o stałą poprawę bezpieczeństwa warunków pracy, współpracuje w tym zakresie z SIP.

PARAGRAF 38

Walne Zebranie Delegatów  wybiera w głosowaniu tajnym , Przewodniczącego  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych , Firmy Synthos S. A. i Spółek.

Walne Zebranie Delegatów wybiera w głosowaniu tajnym, Zarząd  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych, Firmy Synthos S. A i Spółek  oraz Komisję Rewizyjną.
 
PARAGRAF 39

Ilość  członków  Zarządu   i  Prezydium,   a  także  Komisji  Rewizyjnej  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych ustala Walne Zebranie Delegatów , w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

PARAGRAF 40
 1. Majątek Związku powstaje:
  1. ze składek członkowskich;
  2. z dotacji , darowizn i zapisów;
  3. z dochodu organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej;
  4. z działalności gospodarczej , prowadzonej przez Związek Zawodowy , który służy do realizacji zadań statutowych, który nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Związku w formie nagrody. 

PARAGRAF 41
      
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Walne Zebranie Delegatów ustaliło składki członkowskie w wysokości: od 0,5% - 1% wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika , emeryta, rencisty lub dla osoby pobierającej świadczenia lub zasiłek przedemerytalny.

PARAGRAF 42

Majątek Związku służy do realizacji i finansowania działalności statutowej Związku

PARAGRAF 43

Działalność Międzyzakładowego Zarządu Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

PARAGRAF 44

Sprawozdanie Międzyzakładowego Zarządu Związku z wykonania budżetu , zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ VI

SPORY ZBIOROWE

PARAGRAF 45

W razie sporu zbiorowego , Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku. Strajk traktuje się jako środek ostateczny .

PARAGRAF 46

Spory z pracodawcą lub administracją państwową winny być rozpatrywane w drodze negocjacji , a gdy nie da to rezultatów Związek może podjąć akcję protestacyjną do strajku włącznie .

PARAGRAF 47
 1. Strajk może być strajkiem ostrzegawczym lub strajkiem właściwym:
  1. w przypadku gdy okoliczności na to zezwalają strajk właściwy należy poprzedzić strajkiem ostrzegawczym;
  2. strajk właściwy trwa do chwili gdy odpowiednie władze ogłoszą jego zakończenie. Zakończenie strajku może być  przedmiotem porozumienia z pracodawcą lub władzami państwowymi.
 2. Jeżeli przyczyną strajku jest konflikt w jednym zakładzie pracy, strajk może być ogłoszony tylko na wniosek uchwalony przez bezwzględną większość członków organizacji zakładowej Związku.
 3. W przypadku gdy przyczyną strajku są okoliczności inne niż wymienione w ust. 2 decyzje o jego podjęciu  podejmuje Międzyzakładowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych lub Zarząd organizacji regionalnej.
 4. Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwienie im tą drogą podjęcia stosownej decyzji, upoważnia załogę zakładów do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.
 5. Decyzję o podjęciu strajku o zasięgu ponad regionalnym podejmuje Komisja Krajowa.
 6. W przypadku gdy ogłoszenie strajku w jednym zakładzie nie przyniesie rezultatu, władze związkowe, krajowe lub regionalne mogą ogłosić strajk solidarnościowy.
PARAGRAF 48

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do pracowników zakładów , które z uwagi na pełnione funkcje nie mogą strajkować.
Dla poparcia ich żądań może być ogłoszony strajk solidarnościowy .

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

PARAGRAF 49

Okres przynależności do innych Związków Zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego Związku.

PARAGRAF 50

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów , podjęte większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

PARAGRAF 51

Tę samą funkcję etatową w organach Związku można pełnić przez dwie następne po sobie kadencje.

PARAGRAF 52

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów dotyczy wyłącznie sprawy dla której zostało zwołane.
W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Związku w rozumieniu PARAGRAFU 27 obowiązki Przewodniczącego Międzyzakładowego Zarządu Związku zostaną powierzone Wiceprzewodniczącemu Uchwałą Międzyzakładowego Zarządu Związku.
Uchwała obowiązuje do Walnego Zebrania Delegatów.

PARAGRAF 53

Za realizację statutowych obowiązków Prezydium Międzyzakładowego Zarządu Związku odpowiada Przewodniczący Międzyzakładowego Zarządu Związku .
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: Przewodniczący Związku i Wiceprzewodniczący Związku.
Do składania oświadczeń woli wymagane jest łącznie działania dwóch osób . Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek tzn.
Przewodniczący  i Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Zarządu Związku .

PARAGRAF 54

Rozwiązanie Związku może nastąpić Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów podjęte większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

PARAGRAF 55
 1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Delegatów.
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych  sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie.
PARAGRAF 56
 1. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu ,  należy do Międzyzakładowego Zarządu Związku.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem,  rozstrzyga Walne Zebranie Delegatów.
PARAGRAF 57

Po wygaśnięciu kadencji , etatowi członkowie Związku , zobowiązani są do powrotu na poprzednie miejsce pracy lub równorzędne.

Niniejszy Statut Międzyzakładowego Związku Zawodowego  Pracowników Zmianowych Firmy Synthos S. A i Spółek,  został przyjęty przez Walne Zebranie Delegatów uchwałą w dniu  9 maja 2008  r.
                           
 

Za Międzyzakładowy Zarząd Związku


Przewodniczący
Myśliwiecki Leszek


Wiceprzewodniczący
Szczerbowski  Krzysztof


Wiceprzewodniczący
Kozak  LucynaOświęcim dnia 9 maj 2008 r.


 

Pliki do pobrania:

Statut_MZZPZ_firmy_Synthos.pdf (Rozmiar: 100125 bajtów)
KOMUNIKATW zakładce kasa zopomogowo-pożyczkowa jest do pobrania druk o pożyczke.
Interhead.pl